Laser Therapy

Laser Therapy

จะส่งคลื่นความร้อนลงไปยังชั้นกล้ามเนื้อในจุดที่ต้องการ โดยจะส่งรังสีเข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อ ทำให้อาการเจ็บปวดและการอักเสบลดลง

 

ลักษณะอาการใด ที่ต้องใช้เครื่องนี้

1. ต้องการลดความเจ็บปวด

2. มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ

3. มีอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ

Visitors: 82,417