Balance Cushion คืออะไร

Balance Cushion คืออะไร

อีกหนึ่งอุปกรณ์ ในกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Balance Cushion
ช่วยเรื่องการกระตุ้นปลายประสาท เพิ่มความรู้สึก
ที่ฝ่าเท้าของสุนัข และยังสามารถช่วยเรื่องการทรงตัวที่ดีขึ้น

**การเลือกใช้อุปกรณ์อยู่ที่ดุลพินิจของสัตวแพทย์

**ความถี่ในการใช้งาน ขึ้นอยู่ที่อาการของสัตว์เลี้ยง

 

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กายภาพ และผิวหนังสัตว์เลี้ยง

โทร (02)934-4316 

โทรศัพท์มือถือ 081-104-3344

   FACEBOOK PRSC FACEBOOK 

Visitors: 82,417